Bulgaria

Списък за проверка за нашите клиенти

Въз основа на повишилите се задължения във връзка с документите Германската Финансова служба изисква считано от настоящия момент при износ в страни-членки на ЕС следните документи и информации:

blindgif

  1. Пълен и точен адрес на фирмата, телефонен номер, факс-номер, имейл адресданни за професионално направление/бранш и при наличност интернет-адрес, визитна картичка и т.н.
  2. Европейски идент. № Данък върху оборота.
  3. Копие от Извадка от Търговския регистър, Удостоверение за професионално правомощие или Фирмено удостоверение (напр. от Търговската камара), от които да става ясно кои са собственикът и търговският директор.
  4. Копие на паспорта на собственика/съдружника/търговския директор.
  5. Подписано от него пълномощно за посрещане в оригинал, с щемпел, за посрещащия шофьор.

Ако не ни бъдат предоставени документи, от които да става ясно качеството на предприемач, ние ще изискаме парична гаранция в размер на 19% от покупната цена.

blindgif

Сумата на паричната гаранция ще Ви бъде възстановена незабавно след получаване на следните документи.

Копия на Служебно удостоверение за качеството на предприемач; напр. извадка от Търговския регистър, Удостоверение за професионално правомощие, Служебно фирменоудостоверение или Уверение от икономическите съюзи (Търговска камара).

Stand 01/2012

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 Sterne (0 Bewertungen)